مرد عمل

حقیقت دین و نماز بر کسی پوشیده نیست

              اثبات دین و حقیقت و بهترین ایین امر دشواری نیست

        مشکل اینجاست که انسان ها از درون تهی شده اند

                همه در علم دین عالم و در عمل هیچ اند

                                   تا زمانی که مرد عمل نیستی ...

/ 54 نظر / 19 بازدید