خفگی

__Dark_Days____by_BitterPoison.jpg

باز هم نفس باز هم نفس

گوشهایم گرفته است

زبانم چون چوبی خشک در دهان بی حرکت

فقط تصاویری سربی رنگ در گذر از من

بوی درد از فضا

عطر خون بی گناه در هوا

لمس درد کودکان دوره گرد

لمس از دست رفتن اخرین امید

لمس زخم

بوی چرک

بوی وسوسه ٬ توطئه ٬ مشمشه

این سکوت

این سکوت بی صدا

عاقبت کر کند مرا

کو  نوا؟

کو  دوا؟

اه بی حضور او

زندگی نشایدم نبایدم

آه مردم زمین

ما خدااااااااااااااااااااااااااااااااااا را گم کرده ایم

/ 52 نظر / 12 بازدید