مهمان ميرسد

بــس كه در منـــزل مرا هــــر لحــــــظه هــمان                            مي رسد
قــــرض تــا زيــر گـــلــــو از دســـت ايـــــشـــان                           مي رسد
صبح . تق تق تق . كيه؟ زهرا خانوم و بچه هاش
عصـــر هـــم شمــــسي و محمود و حسن خان                           مي رسد
گشتــــه مانـــند هــتل اين منــزل تنـــگ حقــير
كــانــــدر آن مـــهـــمان زهــر صنـــفــي فــراوان                           مي رسد
مــــي رود از در بـــرون تـــا اكــــبر آقــــــا با زنش
در شــــود بـــــاز و از آن مـــــهــــري و كـــيـــوان                          مي رسد
ايـــن حياط فسقلي چون مهد كودك گشته است
تــــوي آن از بــــــس كـــه هـــاي و هــو ز طفلان                          مي رسد
خود نـــــدارم نــــان خـــالــي ليك مـهمان بهر من
در هــــــواي خـــــــوردن مـــرغ و فــــسنـــجـــان                         مي رسد
ايــــن يـــكي با دخــــترش از شـــهر مشهد آمده
وان يـــكي با مـــــادرش از ســــمـــــت كــاشــان                         مي رسد
ميــــهــــمـــانان دمــــاونــــدي رونـــد از در ولــي
پشـــت ايـــشان يــك دو جيــــن مــهمان ز اوشان                         مي رسد
همــــسرم گـــيرد عـــزا وقـــت ناهار و شام شب
چون كه نـــا گــــه چـــند مــــهمان بر ســـر خــوان                       مي رسد
گـــور بابايش كه ((مهمان دوسـت)) خوانده بنده را
هــر چــــه آيــــد بـــر ســــرم زيــن لفــظ چــاخان                        مي رسد

 همون مرحوم

04.gif

/ 0 نظر / 17 بازدید