اختلاف

چراغ روشن

در گاو صندوق باز

در گاو صندوق بسته

مورچه ای که خرده نانی میبرد

پسرکی که از دور به بستنی فروشی خیره شده

در گاو صندوق باز

در گاو صندوق بسته

مورچه کماکان خرده نانی میبرد

پدری با زور پسر دوازده ساله ای را از جلوی رستوران کشان می برد

زنی حلقه خود را روی ترازوی سوپرمارکت می گذارد

در گاو صندوق باز

در گاو صندوق بسته

از شیشه های اتوبوس بوتیک های رنگارنگ پیداست

مادری سر روی جنازی بچه در بغلش خم میکند

درگاو صندوق باز

در گاو صندوق بسته

مورچه زیر پا له می شود

صدای قفل گاو صندوق

چراغ خاموش می شود

/ 55 نظر / 17 بازدید