جمله سازی

با کلمات زیر جمله بسازید . (زمان ۴ سال)

١. میهن

٢.رای

٣.ملت

۴.نفت

۵.سفره

۶.سهام عدالت

٧.رجایی

٨.هاله ی نور

٩.سوالات موهن

١٠.گوجه فرنگی

١١.مسکن

١٢.سیب زمینی

١٣.پیاز

١۴.پودر ماشین لباسشویی

١۵.گوشت

١۶.مرغ

.

.

.

٣٣.قند و چای

٣۴.نوسازی

٣۵.نیکاراگوئه

٣۶.تورم

٣٧.اقتصاد

.

.

.

۵٠.صداقت

۵١.تکذیب

۵٢.روابط بین المللی

۵٣. تحریم

۵۴.هولوکاست

۵۵.دولت کریمه

۵۶.حق بازنشستگی کارمندان

۵٧.سکه در عوض دست انداز

.

.

.

۶٨.وزیر

۶٩.وزرا،

٧٠.برکناری

٧١.فهم و شعور

٧٢.بزغاله

٧٣.لبخند امام..

.

.

.

٨۴. سازمان

٨۵.مدیریت

٨۶.برنامه ریزی

٨٧.انحلال

٨٨.نیاز

.

.

.

٩٢.ساعت کار

٩٣.بانک

٩۴.یک ساعت به عقب

٩۵.بودجه

٩۶.صدو شصت صفحه

٩٧.چند شغلی

٩٨.تخلف

٩٩.شمارش ارا

١٠٠.انتخابات

/ 2 نظر / 19 بازدید
انفرادی

جمله که کم است... کتاب می نویسم. اسمش را هم می گذارم معجزه ای برای تمام قرون!

سنگ

بهت نمیاد سیاسی نوشتن ! شبیه ظاهر سازیه ...